Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van “bygekkinderwebwinkel vof”.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij door “bygekkinderwebwinkel vof” wordt deelgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voorwaarden van de contractpartners van “bygekkinderwebwinkel vof” binden u niet, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard. Wijzigingen in de koopcontracten en voorwaarden kunnen alleen worden toegepast als dit schriftelijk is overeengekomen. Het koopcontract komt tot stand door aanvaarding door “bygekkinderwebwinkel vof” van een bestelling. Daarna is het niet langer toegestaan om de bestelling van de koper te annuleren, zonder tussenkomst van “bygekkinderwebwinkel vof”. De woonplaats van “bygekkinderwebwinkel vof” is de plaats van levering, tenzij anders is overeengekomen. Als de koper handelt als een rechtspersoon, moet de koper dit expliciet vermelden, de bestelling moet dit duidelijk maken.
Iemand die bij “bygekkinderwebwinkel vof” namens een rechtspersoon een bestelling plaatst, zal zich te allen tijde ook persoonlijk aan de verkoopovereenkomst binden en daardoor schuldenaar worden. De goederen worden verzonden op risico van de ontvanger, zelfs als deze gratis wordt afgeleverd. De vermelde levertijd is niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en uitstel van levering geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. De koper heeft niet het recht om de levering uit te stellen. De klant dient de geleverde goederen binnen 24 uur na levering te hebben gecontroleerd. Klachten moeten binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend, op straffe van verval van het recht. Een klacht stelt de verplichting om de koopprijs te betalen niet uit. Betaling van onze facturen moet plaatsvinden vóór levering of contant tijdens de levering, behalve dat de betaling is overeengekomen bij levering in het geval van een betalingstermijn van 14 dagen. Vanaf de leverdatum zijn in ieder geval legale commerciële rentes schuldig. Schuldenregeling met een toezegging door “bygekkinderwebwinkel vof” is niet toegestaan, behalve op basis van een verstrekt krediet. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen het wettelijke percentage van de koopsom.
De aansprakelijkheid van “bygekkinderwebwinkel vof” jegens de koper is beperkt tot Euro 500,00 per gebeurtenis en kan nooit hoger zijn dan de aankoopwaarde van de geleverde goederen. Door “bygekkinderwebwinkel vof” is niet aansprakelijk voor transport- of opslagschade indien transport of opslag wordt uitbesteed aan derden. Ook door “bygekkinderwebwinkel vof” is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade van de koper.
In het geval van superioriteit is “bygekkinderwebwinkel vof” nooit gehouden tot het betalen van schadevergoeding. Overheersend zijn betekent ook niet in staat of volledig in staat zijn om de door de koper bestelde stijlen te produceren. “Bygekkinderwebwinkel vof” zal de koper zo snel mogelijk informeren welke stijlen niet zijn vervaardigd of welke hoeveelheden ontbreken. Indien de koper nalatig is in zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst (tijdig of juist), heeft “bygekkinderwebwinkel vof” het recht om haar huidige verplichtingen jegens de koper op te schorten, waarbij de koper aansprakelijk is voor alle schade, inclusief winstderving van minimaal 50% van de orderwaarde. “Bygekkinderwebwinkel vof” behoudt zich het recht voor op intellectuele eigendom (auteursrecht, handelsmerk, modelrecht) met betrekking tot de producten die het levert. Zonder de schriftelijke toestemming van “bygekkinderwebwinkel vof” is het de koper niet toegestaan het intellectuele eigendom te exploiteren anders dan door de geleverde goederen te verkopen en aan te bieden. De geleverde goederen blijven eigendom van bygekkinderwebwinkel vof tot volledige betaling. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de contractpartij worden doorverkocht.
In geval van inbeslagneming door derden dient de koper bygekkinderwebwinkel vof onmiddellijk op de hoogte te stellen. Tot de volledige betaling van de koopprijs door de koper is de verdere verkoop gesloten voor rekening van bygekkinderwebwinkel vof en is de daaruit voortvloeiende schuldvordering overgedragen aan “bygekkinderwebwinkel vof”. Geleverde goederen kunnen in detail verschillen van foto’s van de producten. Dit in verband met de beschikbaarheid van de stoffen en het feit dat het allemaal unieke handgemaakte producten zijn. Dit is echter in geen enkel opzicht een reden tot reclamatie. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in de rechtbank van Maastricht, met behoud van het recht van “bygekkinderwebwinkel vof” om een geschil voor te leggen aan de relevante rechtbank.
Voor vragen, suggesties en opmerkingen op onze webshop voor verkopers of voor producten die bij ons zijn gekocht, kunt u bygekkinderwebwinkel vof bereiken per e-mail, schriftelijk of per telefoon.

“Bygekkinderwebwinkel vof”
Helling 43
5991BD Baarlo
Nederland

Tel.: +61 (0) 51347815 & +61 (0) 11539156
Email: info@bygek.com
KvK-nummer: 64264653
Btw-nummer: NL818480087 B01
Internet: www.bygek.com
Rabobank Venlo o.v.v. factuurnummer
Ibannr: NL60 RABO 0130044644 / Bic-code; RABO NL 2U